Zgodovina strelskega društva Škofja Loka

»Naši strelci imajo poleg veselja do streljanja, trde volje za učenje, pridobljenega znanja in vztrajnega dela tudi zgodovinsko osnovo za svoje uspehe, saj je streljanje na loškem v letu 2019 staro 360 let, torej se je streljanje v Škofji Loki po prvih zapisih začelo že leta 1659«, je leta 2018 novinarju povedal Janko Platiša (v SD je deloval 58 let) in dodal, je našel v zapisih, da so bili »Loški strelci bolj urni kot Ljubljanski«.

LESENA TARČA z premerom 61,3 cm

Neznan avtor, Strelska tarča z upodobitvijo strelišča v Škofji Loki, 1792, MGML – Mestni muzej Ljubljana,

foto: Matevž Paternoster

Ob pregledu starih arhivskih zapisov je strelski šport v Škofji Loki omenjen že v dokumentih profesorja Pavla Blaznika (1903-1984) z letnico 1659. V poznejših letih to je leta 1792 pa so Loški strelci že imeli svoje strelišče, ki je upodobljeno na stari leseni okrogli tarči z premerom 61,3 cm. Lesena tarča je shranjena v Mestnem muzeju v Ljubljani. O zgodovini strelskega športa v Škofji Loki – loško strelišče pa je pisal tudi dr. France Štukl, ki opisuje bogato zgodovino tega športa.

Po shranjenih zapisih je obstajalo v Škofji Loki strelsko društvo že v 17. stoletju in se je imenovalo »SCHÜTZENVEREIN«. Društvo je bilo ustanovljeno 1883 in je z nekajletno vmesno krizo delovalo do leta 1926, ko so se strelci pridružili telovadnem društvu Sokol, imovino pa so prodali v prid šolskega fonda. Ohranjena so pravila društva, zapisniki občnih zborov in sej, hranilna knjižica itd.

Zelo smo ponosni da smo eno od najstarejših društev na Gorenjskem.

V letu 1948 so pazniki na loškem gradu ustanovili Strelsko družino Brata Kavčič. Ustanovni predsednik je bil Jože Pehar. V letu 1953 je prevzel vodenje Ivan Lipar. Število članov se je stalno povečevalo, zlasti ob zgraditvi strelišča v Vincarjih za streljanje z ognjenim orožjem. V letu 1957 je z vsemi sekcijami družina štela kar 202 člana (kasneje preko100 članov do leta 1990). Že v tem času je vzgojila vrsto odličnih strelcev, ki so na medobčinskih in republiških tekmovanjih dosegali uvrstitev med prvih deset. Tako so pionirji in mladinci v letih 1966 in 1967 osvojili naslov ekipnega republiškega prvaka.

Uspešna dejavnost SD Brata Kavčič je bila spodbuda za ustanavljanje strelskih družin v drugih krajih občine: Tabor v Gorenji vasi, Ratitovec v Železnikih, strelska družina iz Zalega loga, Trebija, Gradis in Kopačevina, ki so skupaj vključevali blizu 500 članov. S tako hitrim razvojem strelskega športa se je z nalogo povezovanja ustanovila leta 1959 občinska strelska zveza, v kateri so imeli za razvoj strelskega športa največ zaslug Avgust Gorjanc, Ivan Tavčar, Janez- Janko Platiša in Anton Oman.

Dne 14. 11. 1965, ko je strelski družini Brata Kavčič že sedmo leto predsedoval Avgust Gorjanc, je upravni odbor strelske zveze Slovenije podelil priznanje za večletno uspešno delo pri razvoju strelstva v SR Sloveniji in za posebne zasluge in prizadevanja v občini Škofja Loka. Tudi lokalna skupnost Škofja Loka ji je podelila več priznanj za razvijanje množičnosti strelskega športa in usposabljanja občanov za splošno ljudsko obrambo in delavsko samozaščito.

V letih 1973 – 1975, pod vodstvom Blaža Pavlin, je družina tekmovala pod imenom Strelska družina LI Jelovica (Lesna industrija Jelovica) in si tako pridobila dodatna sredstva za delovanje. Kasneje pa so najboljši strelci OSZ (Občinske strelske zveze) nastopali pod oznako SD Škofja Loka.

Ob pogledu v preteklost se vidi, kako srčni posamezniki so oblikovali strelsko družino, v težkih pogojih, saj je zelo pogosto menjala lokacijo delovanja: iz loškega gradu v Blaževo ulico, v gledališče na Spodnji trg, nato na Mestni trg, v klet postaje ljudske milice na Mestnem trgu in leta 1967 (predsednik Ciril Novak) pod pekarijo Krošelj na Novi svet. Šele leta 1975/76 je družina pod vodstvom Dušana Rusa uspela pridobiti tudi prostor s 6 strelskimi mesti v Puštalskem gradu za streljanje z zračno puško, kar je zagotovilo večjo varnost saj so montirani prvi ročni avtomati za prenos tarč za zračno orožje in ustvarjeni boljši pogoji za trening. Takrat je pionirska ekipa dosegla 3. mesto na državnem prvenstvu v Beogradu.

Leta 1979 so strelci družine Brata Kavčič dobili 10 mestno strelišče v športni dvorani Poden in ga pod vodstvom Jankota Platiše tudi uredili.

Ker pa streljanje ni tako donosen šport, kot so igre z žogo, aerobika itd. se je strelska družina morala v letu 1989 izseliti. SD Brata Kavčič je v prostoru zaklonišča v Osnovni šoli Petra Kavčiča postavila 5 strelnih mest.

Po osamosvojitvi leta 1992 pa se je strelsko društvo spet primorano seliti v zapuščene prostore nekdanje vojašnice. Čeprav razočarani, pa vendar tudi ta selitev članom ni vzela »elana« in so pod vodstvom Samuela Cerovskega, v povsem neurejenih prostorov, postavili 12 mestno strelišče, ki ga je društvo, zaradi pomanjkanja sredstev, s težavo dograjevalo. Tudi članstvo in tekmovalni uspehi so vpadli. Občinska strelska zveza je z delovanjem uradno zaključila 31. januarja 1995, orožje je bilo razdeljeno med strelske družine.

Pred letom 1990 je bilo delovanje na strelskem področju s finančnega vidika lažje, ker sta JLA (Jugoslovanska ljudska armada) in TO (teritorjalna obramba) nudili subvencije, strelivo, orožje in usposabljanje kadrov. Sedaj pa je sredstva potrebno prigarati večinoma s prostovoljnim delom in iskanjem sponzorjev. Samo del prepotrebnih sredstev pridobi društvo iz občinskega proračuna, kar pa ni dovolj za normalno delovanje.

Maja leta 1998 se je družina preimenovala v Strelsko društvo Škofja Loka.

V tistem času je največji uspeh to, da se je društvo po večletni krizi, leta 2000 ponovno organiziralo in uredilo 12 mestno strelišče v prostorih nekdanje vojašnice. (predsednik Janez-Janko Demšar)

A to ni bila zadnja selitev! Na občnem zboru aprila 2017 so člani društva izvedeli, da se bodo znova morali seliti.

Novembra leta 2018 so v prostorih nekdanje vojašnice v kleti stavbe komande svečano odpri nove prostore Strelskega društva Škofja Loka in ob tem obudili spomine na začetke strelstva v Škofji Loki in začetke svojega društva, ki je takrat praznovalo častljivih 70 let delovanja. (78 članov) Člani društva so pri urejanju prostora opravili preko 2410 prostovoljnih ur, med njimi največ vodja projekta Janko Platiša kar 763 ur.

Prostori strelišča premorejo 17 strelskih mest. V glavni dvorani je 12 strelskim mest, v dodatnem prostoru pa je še pet dodatnih strelnih linij.

Kot je povedal takratni predsednik društva Aleksandar Hadžidaov: Končno imamo pravo vadbišče in tekmovališče, s katerim imamo res odlične pogoje za delo in motivacijo za vse, ki jih strelski šport veseli.

Združitev s Strelskim društvom KOPAČEVINA (strelišče v O. Š. Cvetka Golarja)

Zveza rezervnih častnikov je leta 1954 ustanovila Strelsko društvo Kopačevina, njen predsednik je postal Anton Oman in jo vodil do 1993. Prva leta delovanja so bila skromna. Leta 1961 pa je na prigovarjanje takratnega predsednika Omana prevzel vodenje treningov Henrik Peternelj, ki je 1966 leta po enomesečnem tečaju, ki ga je organizirala Visoka šola za fizično kulturo Zagreb, pridobil naziv Trener strelstva I. razred.

Peternelj je pridobil veliko mladih strelcev, ki so najprej trenirali z zračnim orožjem, katerega so sami kupili. Na začetku so bili treningi v podjetju Jelovica, kasneje v podjetju Gradis. Po izgradnji Osnovne šole Cvetka Golarja v Frankovem naselju na Trati v Škofji Loki, je društvo pridobilo v kleti šole najprej 3 strelska mesta, kasneje pa 6 mestno strelišče, ki je še vedno v uporabi.

Leta 1994 po upokojitvi Omana je predsedniško mesto prevzel Pavel Jereb vse do smrti 2018, ko ga je zamenjal Henrik Peternelj, vlogo skrbnika strelišča pa je prevzel Janko Žorž, ki to funkcijo opravlja še danes.

Na pobudo Janka Platiše se je SD Kopačevina leta 2019 priključila v Strelsko društvo Škofja Loka.

STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA

(v kletnih prostorih nekdanje vojašice - nekdaja komanda, pri vhodu v nekdanjo vojašnico po asfaltirani invalidski klančini).

Matična številka: 5109159000
Davčna številka: 76166660 (nismo davčni zavezanci)
TRR številka: SI56 0700 0000 0193 314, odprt pri GB Kranj, d.d.

Copyright © 2024 - STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA